Bekijk ook onze vakantiewoning op het Oesterdam Resort (4 persoons villa)

Boekingsvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden (algemene voorwaarden)

1. Toepassingsgebied en voorwerp van de overeenkomst
(1) Ferienhausmiete.de is een boekingsportaal (hierna: “platform”) van Maison Jolie (hierna: “aanbieder”) dat op het internet te vinden is via www.maisonjolie.nl. Het platform is bedoeld voor de bemiddeling van vakantiehuizen en vakantieappartementen. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het platform als “vakantieganger (huurder)” of als “verhuurder” (hierna gezamenlijk ook: “partijen”).
(2) Het gebruik van het platform geschiedt uitsluitend op basis van deze gebruiksvoorwaarden, tenzij tussen de aanbieder en de wederpartij in individuele gevallen uitdrukkelijk en schriftelijk een andere overeenkomst is gesloten. Voorwaarden van de wederpartij die afwijken van deze gebruiksvoorwaarden, hiermee in tegenspraak zijn of een aanvulling vormen worden geen bestanddeel van de overeenkomst, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk tussen de partijen is overeengekomen.
(3) Voorwerp van deze gebruiksvoorwaarden is het gebruik van het platform als vakantieganger (huurder) of als verhuurder. De aanbieder is hierbij slechts beheerder van het platform en biedt verhuurders de mogelijkheid om eigen aanbiedingen openbaar te maken en vakantiegangers (huurders) om deze aanbiedingen te bekijken en contact op te nemen met een verhuurder. De aanbieder stelt hiervoor verschillende functionaliteiten ter beschikking. Hij is geen reisorganisator en wordt geen partij bij een overeenkomst over de huur van vakantiehuizen of -appartementen.
(4) D betreffende actuele gebruiksvoorwaarden zijn beschikbaar op de website van het platform op en kunnen worden uitgeprint.
(5) De huur of verhuur van vakantiehuizen of -appartementen is geen voorwerp van deze gebruiksvoorwaarden.
2. Totstandkoming van de overeenkomst en registratie
(1) De presentatie door de aanbieder van de functionaliteiten van het platform op het internet of andere media betreft geen bindend aanbod van de aanbieder. Hierdoor ontstaat voor partijen slechts de mogelijkheid om een bindend aanbod te doen voor het sluiten van een overeenkomst over het gebruik van het platform. De aanbieder is niet verplicht om dit aanbod te aanvaarden.
(2) Voor het gebruik van het platform als verhuurder is een voorafgaande online-registratie op het platform noodzakelijk. Een overeenkomst over het gebruik van het platform als verhuurder komt tot stand door voltooiing van het registratieproces en activering van een gebruikersaccount door de aanbieder. De activering vereist het plaatsen van een eerste eigen aanbod op het platform (hierna: “advertentie”).
(3) Het verzenden van het registratie- en advertentieverzoek is een juridisch bindend aanbod voor het sluiten van een overeenkomst met de aanbieder over het gebruik van het platform als verhuurder. Na ontvangst van het registratieverzoek wordt automatisch per e-mail een bevestigingsbericht verzonden. Dit kan echter nog niet worden beschouwd als aanvaarding van het aanbod door de aanbieder. Het aanbod geldt pas als aanvaard zodra de aanbieder een gebruikersaccount voor de verhuurder heeft geactiveerd. Hierover ontvangt de verhuurder een kennisgeving per e-mail.
(4) Vakantiegangers (huurders) kunnen zich gratis online registreren voor een eigen gebruikersaccount die door de aanbieder wordt aangemaakt, waarin onder andere de objecten waarvoor een aanvraag is verzonden kunnen worden beheerd. In dit geval komt na voltooiing van het registratieproces een overeenkomst tot stand over het gebruik van het platform als geregistreerd vakantieganger (huurder). Het verzenden van het registratie- en advertentieverzoek is een juridisch bindend aanbod voor het sluiten van een overeenkomst met de aanbieder over het gebruik van het platform als geregistreerde aanbieder. De aanvaarding geschiedt door activering van de gebruikersaccount.
(5) Door de totstandkoming van de overeenkomst maakt de aanbieder als beheerder van het platform het mogelijk voor de vakantieganger (huurder) of verhuurder om binnen het kader van de beschikbare functionaliteiten gebruik te maken van het platform. De aanbieder heeft geen verplichtingen die verder gaan dan het gebruik van het platform. In het bijzonder is de aanbieder geen verhuurder of huurder van objecten.
(6) De wederpartij mag zich niet meermaals voor een gebruikersaccount registreren. Een registratie als verhuurder en vakantieganger is steeds toegestaan.
(7) Het doorsturen van persoonlijke contactgegevens van de huurder is verplicht voor het opnemen van contact met de verhuurder en het boekingsproces. Na verzending van een boekingsaanvraag vindt de gratis registratie van de huurder op Ferienhausmiete.de plaats. De huurder verklaart ermee in te stemmen dat door de verzending van een aanvraag automatisch een gratis gebruikersaccount voor hem wordt aangemaakt. Met deze account kan de huurder zijn aanvragen eenvoudiger beheren.
3. Gebruik van het platform als verhuurder
(1) Door de totstandkoming van de overeenkomst kan de verhuurder binnen het kader van de beschikbare functionaliteiten gebruikmaken van het platform. Hiertoe behoort in het bijzonder het beheer van de eigen gebruikersaccount en het plaatsen van advertenties. De toegang tot de gebruikersaccount wordt verkregen door middel van een login.
(2) Binnen het kader van het beheer van zijn gebruikersaccount kan de verhuurder informatie openbaar maken en bewerken alsook zijn advertenties beheren.
(3) De verhuurder kan door middel van de beschikbare functionaliteiten via het platform de inhoud van zijn advertenties op het internet plaatsen.
(4) De verhuurder erkent dat overeenkomsten over het gebruik van de door hem aangeboden vakantieobjecten steeds direct met de vakantieganger (huurder) worden gesloten.
(5) De verhuurder zal de contactgegevens van een vakantieganger (huurder) die een aanvraag heeft toegestuurd alleen gebruiken met betrekking tot het desbetreffende object, tenzij de vakantieganger (huurder) heeft ingestemd met een verdergaand gebruik.
4. Gebruik van het platform als vakantieganger (huurder)
(1) De vakantieganger (huurder) kan via het platform met verhuurders contact opnemen en boekingsaanvragen verzenden met betrekking tot het aanbod.
(2) De aanbieder streeft ernaar om de aanbiedingen van de verhuurders zo waarheidsgetrouw mogelijk weer te geven, in het bijzonder de foto’s die als bestand of afdruk beschikbaar worden gesteld. De vakantieganger (huurder) is zich er echter van bewust dat het scannen van niet-digitale afbeeldingen en de instellingen van het betreffende scherm kan leiden tot afwijkingen van de oorspronkelijke afbeelding.
5. Gegevensbescherming
(1) Tijdens het gebruik van het platform is het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door de aanbieder onvermijdelijk. De aanbieder zal alle opgeslagen gegevens zorgvuldig behandelen en deze uitsluitend verwerken en gebruiken binnen het kader van een eventueel noodzakelijke desbetreffende toestemming van de wederpartij. Verder gaande verwerking en gebruik van persoonlijke gegevens door de aanbieder vindt enkel plaats voor zover dit wettelijk is toegestaan.
(2) De aard en omvang van het gebruik van de gegevens door de aanbieder worden nader beschreven in een privacyverklaring die steeds in een actuele versie op https://www.zeelandvakantiehuisverhuur.nl/privacy-policy/ beschikbaar wordt gesteld.
6. Communicatie
(1) De aanbieder stelt een aanvraagformulier ter beschikking dat vakantiegangers (huurders) en verhuurders kunnen gebruiken om contact op te nemen. De aanbieder zal alle aanvragen die hem via het aanvraagformulier worden toegezonden doorsturen naar de verhuurder van het betreffende vakantieverblijf. De aanbieder stelt alles in het werk om een veilig systeem te bieden. De vakantieganger is zich er echter van bewust dat op grond van de stand van de techniek niet kan worden uitgesloten dat derden misbruik maken van dit systeem en berichten, die niet voor hen bestemd zijn, kunnen lezen of onderscheppen.
(2) De aanbieder maakt andere directe communicatie tussen verhuurders en vakantiegangers (huurders) mogelijk op basis van een aanvraag via zijn eigen mailserversysteem. Hierdoor zijn deels geanonimiseerde boekingsaanvragen mogelijk waarbij bijvoorbeeld het e-mailadres eruit gefilterd wordt.
(3) Medewerkers van de aanbieder kunnen deze communicatie zo nodig inzien, maar alleen voor zover dit noodzakelijk is om de veiligheid van partijen te waarborgen en een behoorlijke bemiddeling te kunnen bieden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer partijen beschermd moeten worden tegen strafbare feiten die door phishing of het verzenden van valse e-mails plaatsvinden. E-mailadressen worden bij communicatie via het platform om veiligheidsredenen vervangen door [Mail_removed]. Meer gedetailleerde informatie vindt u in de privacyverklaring.
(4) Het communicatiesysteem van de aanbieder mag alleen worden gebruikt voor serieuze boekingsaanvragen.
7. Beoordelingen
(1) De aanbieder heeft het recht om opmerkingen van klanten en meningen van vakantiegangers (huurders) met betrekking tot afzonderlijke verhuurders op het platform openbaar te maken. Een recht op openbaarmaking bestaat echter niet.
(2) Verhuurders hebben het recht om beoordelingen die hen zelf betreffen te becommentariëren of een antwoord hierop te plaatsen.
(3) Vakantiegangers (huurders) mogen alleen een beoordeling plaatsen wanneer zij volledig handelingsbekwaam zijn. Bij elke beoordeling dient een geldig e-mailadres van de beoordelende vakantieganger/huurder te worden aangegeven, welke zal worden geverifieerd. De beoordelaar moet zijn verblijf in het beoordeelde vakantieverblijf zo nodig kunnen aantonen.
(4) Elke object dat op het platform wordt aangeboden kan worden beoordeeld, ongeacht op welke wijze de boeking tot stand is gekomen. De beoordeling kan door iedere gebruiker van een vakantieverblijf worden geplaatst. Iedere vakantieganger (huurder) kan echter maar één beoordeling plaatsen.
(5) Het is verhuurders niet toegestaan om het eigen vakantie-object direct of indirect te beoordelen.
8. Algemene verplichtingen voor het gebruik van het platform
(1) De wederpartij is het niet toegestaan om op het platform en in zijn profiel inhoud te plaatsen die in strijd is met geldend recht of inbreuk maakt op rechten van derden.
(2) De wederpartij is het niet toegestaan om het platform of de via het platform verkregen informatie te benutten voor het verzenden van reclame naar andere partijen of derden zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van deze.
(3) De wederpartij is het niet toegestaan om na een eventuele opzegging door de aanbieder wegens dringende redenen dan wel de blokkering van zijn gebruikersaccount, een nieuw gebruikersaccount te registreren of deze voor hem te laten registreren.
(4) De wederpartij is verplicht om in zijn gebruikersaccount en profiel correcte en volledige informatie te verstrekken. Hij is verplicht om elke wijziging van zijn gebruikersaccount en profielgegevens onmiddellijk in te voeren.
(5) De wederpartij is verplicht ervoor te zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres bereikbaar is vanaf het moment dat de informatie wordt verstrekt en dat de ontvangst van e-mailberichten niet wordt tegengegaan door het doorsturen, de opheffing van de e-mailaccount of omdat zijn postvak vol is.
(6) De wederpartij is verplicht om links naar websites van derden te controleren en niet te verwijzen naar websites met illegale of inbreukmakende inhoud.
(7) De wederpartij is het niet toegestaan om gegevens en inhoud die door het opvragen en gebruik van het platform zijn verkregen of op het platform toegankelijk zijn gemaakt, geheel of gedeeltelijk, dan wel in fragmenten, te benutten voor het opzetten van een eigen databank, voor zakelijke gebruik van gegevens, voor informatieverstrekking of ander zakelijk gebruik.
(8) De wederpartij mag uitsluitend gebruikmaken van de op het platform aangeboden zoekfuncties. Het zoeken met behulp van geautomatiseerde zoekalgoritmen die toegang geven tot de databanken van aanbieders is niet toegestaan.
(9) Indien de partijen bij de overeenkomst andere partijen op het platform beoordelen, moeten deze beoordelingen correct en op feiten gebaseerd zijn. Verboden zijn in het bijzonder niet-objectieve of denigrerende uitlatingen. De structuur en de samenstelling van het beoordelingsmechanisme vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de aanbieder.
(10) De wederpartij mag zijn inloggegevens niet aan derden doorgeven. Hij zal ervoor zorgen dat deze gegevens niet toegankelijk zijn en de nodige veiligheidsmaatregelen nemen om misbruik te voorkomen. In geval van een vermoeden dat derden kennis van de inloggegevens hebben of kunnen hebben dan wel gebruik maken van de gebruikersaccount van de wederpartij, wordt de aanbieder onmiddellijk hierover geïnformeerd en moet de wederpartij zijn inloggegevens wijzigen. Partijen, die namens en voor rekening van de wederpartij, van het platform gebruik maken, worden niet als derde beschouwd, indien deze partij zich jegens de wederpartij verbindt tot naleving van de voorwaarden voor het gebruik van het platform en zijn activiteit als gemachtigde derde aan de aanbieder bekend wordt gemaakt. De aanbieder heeft het recht om een desbetreffend bewijs te verlangen.
(11) De wederpartij is verplicht om alle gegevens die hij in verband met het platform gebruikt, zelf in voldoende mate te beveiligen.
(12) De wederpartij is verplicht om in geval van een storing van het platform of afzonderlijke functionaliteiten daarvan de aanbieder hiervan in kennis te stellen. Dit geldt ook wanneer hij ervan kennis krijgt dat andere partijen klaarblijkelijk inbreuk maken op geldend recht of op de rechten van derden dan wel handelen in strijd met deze voorwaarden, in het bijzonder met de punten 8 en 9.
9. Bijzondere bepalingen voor verhuurders
(1) De verhuurder is verplicht om bij de registratie waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken over zijn persoonlijke identiteit, de aangeboden objecten en de betalingsgegevens en alleen objecten aan te bieden waarover hij bevoegd is te beschikken.
(2) De door de aanbieder beschikbaar gestelde formulieren mogen slechts in de beoogde mate worden gebruikt. In het bijzonder is het de verhuurder niet toegestaan om in één advertentie meerdere vakantieverblijven aan te bieden of het aanbod zodanig te wijzigen dat daaronder een ander vakantieverblijf kan worden aangeboden.
(3) De verhuurder verbindt zich tot een juiste en volledige weergave van alle gegevens van het aanbod, in het bijzonder alle informatie die betrekking heeft op vakantieverblijf.
(4) De verhuurder is verplicht te allen tijde een actuele kalender te tonen.
(5) De verhuurder verbindt zich tot nakoming van de bestaande wettelijke informatieplichten (bijv. zijn identiteit).
(6) De verhuurder zal de wettelijke vereisten voor het verzamelen, opslaan en gebruiken van persoonlijke gegevens zelfstandig naleven en houdt zich aan de desbetreffende informatieplichten.
(7) De verhuurder is niet gerechtigd om een vakantieverblijf in een advertentie te vervangen door een ander vakantieverblijf.
(8) Indien de aanbieder op provisie gebaseerde advertenties aanbiedt, zal de verhuurder geen gebruik maken van externe communicatie- of betalingsmogelijkheden die ertoe kunnen leiden dat een provisie niet correct wordt berekend.
10. Vergoedingsplichten en betalingsvoorwaarden
(1) Vakantiegangers (huurders) kunnen gratis gebruikmaken van het platform. De aanbieder is echter niet verplicht om het platform en de afzonderlijke functionaliteiten permanent (gratis) in stand te houden. De aanbieder behoudt zich daarom het recht voor om nieuwe functionaliteiten aan te bieden waarvoor een vergoeding moet worden betaald of om voor bepaalde bestaande functionaliteiten een vergoedingsplicht in te voeren.
(2) Verhuurders kunnen zich kosteloos te registreren voor het gebruik van het platform. Het bepaalde in punt 10 (1) is van overeenkomstige toepassing.
(3) De verhuurder is verplicht om voor de openbaarmaking van geboekte advertenties de overeengekomen vergoeding te betalen. De geboekte periode dient vooraf te worden betaald. De hoogte van de vergoedingen blijkt uit de prijslijst die op het platform is gepubliceerd, vermeerderd met de geldige wettelijke omzetbelasting.
(4) Indien de aanbieder op provisie gebaseerde advertenties aanbiedt, vervalt de betalingsverplichting als bedoeld in 10 (3). In dat geval is de verhuurder verplicht tot betaling van een provisie over de huurprijs.
11. Verlening van gebruiksrechten
(1) De wederpartij verleent aan de aanbieder voor de duur van de overeenkomst over het gebruik van het platform een eenvoudig, ruimtelijk onbegrensd, onherroepelijk, aan derden overdraagbaar, sublicentieerbaar, gratis en onbeperkt gebruiksrecht op de geplaatste inhoud. De aanbieder is te allen tijde gerechtigd om de inhoud geheel of gedeeltelijk ten behoeve van de uitvoering van zijn diensten op grond van deze overeenkomst te gebruiken en te exploiteren.
(2) In het bijzonder heeft de aanbieder het recht om de door de wederpartij op het platform geplaatste inhoud weer te geven en openbaar te maken. Dit omvat ook het reproductierecht, het verspreidingsrecht, het recht van publieke weergave en het recht van beschikbaarstelling aan het publiek alsmede het recht van noodzakelijke aanpassing en bewerking. Dit geldt ook voor eventuele handelsmerken of andere kenmerken die daarin zijn opgenomen.
(3) De wederpartij garandeert dat hij houder is van de rechten die noodzakelijk zijn voor het plaatsen van inhoud op het platform en dat hij onbeperkt bevoegd is tot rechtsgeldige verlening van rechten aan de aanbieder. De wederpartij garandeert bovendien dat op de inhoud geen rechten van derden rusten die in strijd zouden kunnen zijn met de verlening van rechten en het gebruik op grond van de overeenkomst. De wederpartij garandeert dat door het gebruik van de inhoud binnen het kader van deze overeenkomst geen rechten, met name geen persoonlijkheidsrechten van derden, worden geschonden, en in het bijzonder dat eventuele afgebeelde personen instemmen met het overeengekomen gebruik van de inhoud.
(4) De aanbieder is gerechtigd om zakelijke benamingen van een verhuurder, met inbegrip van eventuele merken, als referentie te gebruiken voor zijn eigen marketing. Hiertoe behoort met name het gebruik ervan in lijsten met referenties.
(5) De aanbieder heeft het recht om de door een verhuurder geplaatste inhoud door te geven aan derden ten behoeve van de presentatie van en reclame voor de advertentie op het internet, in het bijzonder door middel van zogenaamde affiliate marketing.
(6) De aanbieder heeft het recht om alle informatie die via het platform ter kennis van de aanbieder komt, voor eigen doeleinden te gebruiken en om informatie te verzamelen, te analyseren, te beoordelen en in geanonimiseerde vorm openbaar te maken. Persoonsgegevens worden uitsluitend in gepseudonimiseerde of geanonimiseerde vorm verwerkt.
12. Intellectuele eigendomsrechten
(1) Alle rechten ten aanzien van het platform komen toe aan de aanbieder. De wederpartij is verplicht dit in aanmerking te nemen. Het is de wederpartij niet toegestaan om, buiten de mogelijkheden die hem in het kader van het gebruik van het platform worden geboden, persoonlijk – privé of zakelijk – gebruik te maken van de pagina’s van het platform of andere inhoud van het platform van welke aard dan ook (bijv. teksten, grafische kunst, foto’s of ontwerpen).
(2) Dit betekent in het bijzonder dat het de wederpartij niet is toegestaan om gegevens en inhoud die via het platform aan hem bekend zijn geworden, te reproduceren, te verspreiden en/of openbaar te maken, tenzij deze voorwaarden dit uitdrukkelijk toestaan. In het bijzonder is het gebruik van dergelijke informatie voor reclame, ongevraagde e-mails of andere ontoelaatbare doeleinden verboden.
(3) Het is de wederpartij toegestaan om afzonderlijke pagina’s te downloaden, weer te geven of te printen voor de documentatie van de totstandkoming en de inhoud van de overeenkomst. De opschrift “© 2004 – 2021 Ferienhausmiete.de” moet in het betreffende bestand of print duidelijk leesbaar worden aangebracht.
13. Recht tot blokkering
(1) Wanneer de wederpartij zijn verplichtingen als genoemd in de punten 8 of 9 niet nakomt of in het geval van ander zwaarwegend plichtsverzuim alsmede een gegrond ernstig vermoeden van opzettelijk plichtsverzuim, heeft de aanbieder het recht om naar eigen goeddunken de gebruikersaccount of afzonderlijke inhoud van de wederpartij te blokkeren.
(2) Indien mogelijk wordt de wederpartij voorafgaande aan de blokkering als bedoeld in 13 (1) gehoord. Zo niet, wordt hij onmiddellijk na de blokkering daarvan op de hoogte gesteld.
(3) In geval van een blokkering als bedoeld in 13 (1) is de wederpartij niet gerechtigd om een ander gebruikersaccount aan te maken of de geblokkeerde inhoud opnieuw op het platform te plaatsen.
(4) Indien de aanbieder ervan kennis krijgt dat derden misbruik maken van de gebruikersaccount van de wederpartij, heeft de aanbieder het recht om de gebruikersaccount te blokkeren om het misbruik door derden te verhinderen. De aanbieder is reeds daartoe gerechtigd in geval van een gegrond vermoeden van misbruik door derden. De toegang tot de gebruikersaccount van de wederpartij door een derde wordt reeds als misbruik door derden aangemerkt. De aanbieder zal de wederpartij van een dergelijke blokkering op de hoogte stellen en tegelijkertijd deze de mogelijkheid bieden om de gebruikersaccount vrij te geven door nieuwe toegangsgegevens. De aanbieder zal een geblokkeerde gebruikersaccount echter alleen vrijgeven wanneer wordt aangetoond dat er geen risico van misbruik door derden meer bestaat. In geval van twijfel dient de wederpartij daarvoor te zorgen.
14. Recht op wissing
(1) Indien de wederpartij na een blokkering als bedoeld in punt 13 (1) op verzoek van de aanbieder niet binnen een redelijke termijn van twee weken aantoont dat er geen sprake is van een plichtsverzuim dat een blokkering rechtvaardigt, heeft de aanbieder het recht om eventueel inbreukmakende inhoud definitief te wissen. De definitieve wissing van een gebruikersaccount na blokkering behoeft daarentegen een opzegging overeenkomstig punt 15.
(2) De aanbieder heeft het recht om de gebruikersaccount van een wederpartij en alle bijbehorende inhoud onherroepelijk te wissen, wanneer de wederpartij ten minste een jaar lang niet op zijn gebruikersaccount heeft ingelogd en niet binnen twee weken op een herinneringsbericht van de aanbieder heeft gereageerd dan wel het opgegeven e-mailadres niet meer bereikbaar is. Indien de wederpartij verhuurder is, geldt dit niet zolang voor hem nog advertenties worden getoond.
15. Duur van de overeenkomst, opzegging en wissing van de gebruikersaccount
(1) De overeenkomst met een wederpartij over het gebruik van het platform wordt voor onbepaalde tijd gesloten en kan te allen tijde door beide partijen zonder opzegtermijn en zonder opgaaf van redenen tegen het einde van de maand worden opgezegd.
(2) Advertenties van een wederpartij die verhuurder is worden voor een vooraf geboekte vaste looptijd van maximaal 12 maanden openbaar gemaakt. Opzegging voor afloop van de geboekte looptijd is uitgesloten. De looptijd voor advertenties wordt na afloop ervan niet automatisch verlengd. Verlenging vindt alleen plaats na een desbetreffende opdracht door de verhuurder via zijn gebruikersaccount.
(3) Indien de wederpartij die verhuurder is heeft gekozen voor extra advertentie-opties tegen betaling en voor deze opties een vaste looptijd overeengekomen is, geldt deze looptijd voor extra opties ongeacht de looptijd van de betreffende advertentie. Indien de looptijd van advertentie echter eerder verstrijkt, heeft de verhuurder de mogelijkheid om de extra optie over te dragen naar een andere advertentie. Opzegging als bedoeld in punt 15 (1) is uitgesloten totdat de looptijd voor de geboekte extra optie is verstreken.
(4) Voor de aanbieder bestaat in het bijzonder een dringende reden voor een buitengewone opzegging, indien

a. de wederpartij zijn verplichtingen uit hoofde van de punten 8 of 9 permanent niet nakomt of in geval van ander zwaarwegend plichtsverzuim;
b. de wederpartij bij het gebruik van het platform inbreuk maakt op de eigendomsrechten van de aanbieder (punt 12);
c. de wederpartij in geval van minder ernstig plichtsverzuim, ondanks een desbetreffende klacht, het omstreden gedrag voortzet, herhaalt of reeds opgetreden gevolgen van dit plichtsverzuim niet onmiddellijk herstelt;
d. de wederpartij achterstallig is met de betaling van twee opeenvolgende termijnen of een niet-onaanzienlijk deel van verschuldigde bedragen.
(5) Een buitengewone opzegging dient schriftelijk te geschieden. Een e-mail met een PDF-document volstaat voor de naleving van het vereiste van de schriftelijke vorm. De ontvangende partij heeft echter het recht op toezending van het origineel.
(6) In geval van beëindiging van de overeenkomst heeft de wederpartij geen toegang meer tot zijn gebruikersaccount en de inhoud die hij daar heeft geplaatst. Verhuurders kunnen in dat geval geen advertenties meer plaatsen.
(7) In geval van beëindiging van de overeenkomst kunnen verhuurders de aanbieder verzoeken om de inhoud tijdelijk, maar niet langer dan twee weken, door middel van datatransmissie op afstand ter beschikking te stellen. Eventuele retentierechten worden hierdoor niet aangetast. Vanaf vier weken na beëindiging van de overeenkomst heeft de aanbieder het recht om de inhoud van de wederpartij zonder nadere kennisgeving te wissen.
(8) Indien ten tijde van een buitengewone opzegging door de aanbieder – ook na het tijdstip van de beëindiging van de overeenkomst – de looptijd van eerder geboekte advertenties niet is verstreken, is de aanbieder niet verplicht om na het tijdstip van de beëindiging van de overeenkomst de advertenties nog te publiceren. De verhuurder blijft echter verplicht tot betaling van de overeengekomen vergoeding.
(9) De opzegging en beëindiging van de overeenkomst tussen de aanbieder en de wederpartij heeft geen gevolgen voor eventuele afspraken tussen partijen.
(10) In geval van een buitengewone opzegging heeft de wederpartij niet het recht om zich opnieuw voor een gebruikersaccount bij de aanbieder te registreren.
16. Garantie
(1) De aanbieder spant zich in voor een storingsvrij functioneren van het platform. Dit is vanzelfsprekend beperkt tot diensten waarop de aanbieder invloed heeft. De wederpartij aanvaardt echter dat een voortdurende volledige beschikbaarheid van het platform technisch niet haalbaar is. De aanbieder tracht echter het platform zo mogelijk duurzaam beschikbaar te houden. Een desbetreffende aanspraak bestaat echter niet.
(2) Het staat de aanbieder vrij om de toegang tot het platform geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent, te beperken in verband met onderhoudswerkzaamheden, capaciteitsvereisten en gebeurtenissen waarop de aanbieder geen invloed heeft.
(3) De wederpartij heeft geen recht op het behoud van afzonderlijke functionaliteiten van het platform of het gebruik van bepaalde bestaande functionaliteiten van het platform.
(4) In beginsel worden de inhoud en aanbiedingen op het platform voorafgaande aan de plaatsing ervan niet door de aanbieder gecontroleerd. De aanbieder staat daarom niet in voor de juistheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, actualiteit, redelijkheid en/of volledigheid van de op het platform beschikbare informatie en aanbiedingen.
17. Aansprakelijkheid van de aanbieder
(1) De aanbieder is aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid en tevens op grond van de productaansprakelijkheidswet. Bij lichte nalatigheid is de aanbieder aansprakelijk voor schade wegens overlijden, lichamelijk letsel of aan de gezondheid van personen.
(2) Voor het overige is de aanbieder enkel aansprakelijk voor schade wegens een lichte nalatigheid in geval van schending van een essentiële contractuele verplichting, waarvan de nakoming een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst überhaupt mogelijk maakt en op de nakoming ervan de wederpartij regelmatig mag vertrouwen (hoofdverplichting), echter wat betreft de omvang beperkt tot de vergoeding van de bij de totstandkoming van de overeenkomst voorzienbare typische schade.
(3) Deze beperking van aansprakelijkheid geldt tevens ten gunste van de uitvoerders van de aanbieder.
(4) De aanbieder is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens, voor zover de schade eraan te wijten is dat de contractpartner heeft nagelaten voldoende back-ups te maken en daardoor ervoor te zorgen dat de verloren gegevens met redelijke inspanningen kunnen worden hersteld. Indien het verlies van gegevens aan de wederpartij kan worden toegerekend, is de aanbieder uitsluitend aansprakelijk voor de kosten van het kopiëren van de gegevens uit de door de wederpartij te maken back-ups en voor het herstellen van de gegevens die ook verloren zouden zijn gegaan als de gegevens op de juiste wijze zouden zijn opgeslagen.
18. Vrijwaring van de aanbieder
(1) Op eerste verzoek van de aanbieder zal de wederpartij de aanbieder en diens medewerkers of gemachtigden vrijwaren van alle aanspraken van derden in geval van aanspraken wegens vermeende of daadwerkelijke inbreuken op rechten en/of schending van rechten van derden, die in verband met het gebruik van het platform door de wederpartij door derden worden ingeroepen.
(2) De wederpartij verbindt zich ertoe alle eventuele kosten te vergoeden die voor de aanbieder als gevolg van vorderingen van derden ontstaan. Onder de te vergoeden kosten vallen tevens de kosten van een passende rechtsvervolging en verdediging in rechte, die voor de aanbieder ontstaan om verweer te voeren tegen vorderingen van derden.
(3) De wederpartij moet de aanbieder onmiddellijk op de hoogte stellen van eventuele vorderingen van derden in verband met het gebruik van het platform die hem bekend zijn geworden. De aanbieder heeft het recht om zelf geschikte maatregelen te nemen om aanspraken van derden of de uitoefening van rechten door deze, te beperken. De wederpartij dient deze maatregelen van te voren met de aanbieder te bespreken.
19. Aanpassingen van de algemene voorwaarden
(1) De aanbieder is te allen tijde gerechtigd om bepalingen van deze voorwaarden zonder opgaaf van redenen met toekomstige werking te wijzigen of aan te vullen, bijvoorbeeld in het geval van technische wijzigingen, functionele uitbreidingen, aanpassingen of beperkingen.
(2) De aanbieder zal de wederpartij ten minste 30 dagen voor de inwerkingtreding van wijzigingen of aanpassingen van deze voorwaarden schriftelijk informeren, zonder dat de afzonderlijke gewijzigde of aangevulde voorwaarden dan wel de nieuwe versie van de voorwaarden in het geheel hoeven te worden verzonden of anderszins moeten worden meegedeeld; een kennisgeving van de wijziging of aanvulling als zodanig volstaat. De aanbieder zal in deze kennisgeving over wijzigingen en aanvullingen een link naar de nieuwe versie van de algemene voorwaarden opnemen.
(3) Indien de wederpartij niet binnen 14 dagen na kennisgeving schriftelijk bezwaar maakt tegen de wijzigingen en aanvullingen, wordt dit als instemming met de wijziging of aanvulling beschouwd; de aanbieder zal dit afzonderlijk vermelden in de kennisgeving van de wijziging.
20. Overdracht en overname van de overeenkomst
(1) Voor de overdracht van rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst dan wel de overdracht van deze overeenkomst, in het geheel of ten dele, door de wederpartij aan een derde, is de schriftelijke toestemming van de aanbieder vereist. De regeling van § 354a HGB (Duits wetboek van koophandel) wordt hierdoor niet aangetast.
(2) De aanbieder is gerechtigd om deze overeenkomst met inbegrip van alle aanvullende afspraken, alsook rechten en plichten, over te dragen aan een bedrijf naar keuze. Bij de overdracht van deze overeenkomst aan een bedrijf dat niet is verbonden met de aanbieder, als bedoeld in § 15 AktG (Duitse aandelenwet), heeft de wederpartij een buitengewoon opzeggingsrecht, dat binnen 14 dagen na kennisgeving door de aanbieder schriftelijk moet worden uitgeoefend. De aanbieder zal hierop nadrukkelijk wijzen in de kennisgeving.
21. Vormvereisten
(1) Bijkomende afspraken bij deze voorwaarden dienen voor de geldigheid ervan tekstueel te worden vastgelegd. Dit geldt tevens voor wijzigingen van het vereiste van de tekstuele vorm.
(2) Voor zover niet anders is geregeld, dienen mededelingen en verklaringen met betrekking tot de overeenkomst in ieder geval tekstueel te worden vastgelegd.
(3) Indien voor de overeenkomst tussen de partijen als geheel of voor afzonderlijke deelaspecten de tekstuele vorm, als bedoeld in § 126b BGB (Duits burgerlijk wetboek), is overeengekomen, volstaat de verzending van de verklaring per e-mail of fax, waarbij het vermelden van de persoon die de verklaring afgeeft volstaat.
22. Slotbepalingen
(1) Indien afzonderlijke bepalingen van deze overeenkomst geheel of ten dele nietig zijn of worden, blijft de geldigheid van de voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht.
(2) Op deze voorwaarden is uitsluitend Duits recht van toepassing met uitsluiting van het VN-kooprecht.
(3) Voor zover de wederpartij koopman in de zin van het HGB, een openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid of een publiekrechtelijke instelling is, is ten aanzien van alle geschillen die uit deze voorwaarden voortvloeien of hiermee samenhangen uitsluitend de rechtbank in Berlijn bevoegd.
(4) Sinds 15 februari 2016 biedt de Europese Commissie een platform voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Vakantiegangers (huurders) die consumenten zijn hebben hierdoor de mogelijkheid om geschillen in verband met het gebruik van het platform eerst zonder tussenkomst van een rechter te beslechten. Dit platform voor geschillenbeslechting is te bereiken met de volgende externe link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. resido GmbH is verplicht noch bereid om deel te nemen aan een procedure voor de regeling van geschillen ten overstaan van een bemiddelingsorgaan voor consumenten.